Theo bạn, sự kiện là gì?

Ngày còn nhỏ sống ở tỉnh, nếu hỏi sự kiện hoặc tổ chức sự kiện là gì, mình liền nghĩ ngay đến...

Đọc thêm